(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چكیده: 1مقدمه: 2فصل اول: كلیات تحقیق1-1 مقدمه 42-1 بیان مسئله 63-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 84-1 اهداف تحقیق. 95-1 چارچوب نظری تحقیق. 96-1 فرضیه های تحقیق. 127-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2 مقدمه 152-2 مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 161-2-2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه: 162-2-2 آگاه شدن از واکنش بازار. 183-2-2-پژوهش بال و براون. 194-2-2 نتیجه تحقیق بال و براون. 205-2-2 ضریب واکنش سود 223-2 بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره: 251-3-2 مفاهیم سود در حسابداری: 252-3-2 روش های پیش بینی سود: 273-3-2 مدل باکس- جنکینز: 284-3-2 مراحل عملی روش باکس- جنکینز: 285-3-2 مدل گام زدن تصادفی: 294-2 بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره 301-4-2 بازده 302-4-2 روش های محاسبه بازده سهامداران. 303-4-2 بازده مورد انتظار. 344-4-2 بازده مورد انتظار پرتفولیو. 345-4-2 بازده غیرعادی سهام 365-4-2 تئوری بازار کارآ 406-4-2 تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی. 407-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ 418-4-2 پاسخ نظریه بازار کارآ 419-4-2 بازار چطور کارآ می شود؟ 4210-4-2 درجات کارایی. 425-2-بخش چهارم ریسک  عدم پرداخت: 431-5-2 ماهیت ریسک: 432-5-2 ریسک چیست؟ 433-5-2 انواع ریسک... 444-5-2 ریسک عدم پرداخت( نکول) 455-5-2 روشهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت: 456-2بخش پنجم پیشینه تحقیق. 501-6-2 تحقیقات خارجی. 502-6-2 تحقیقات داخلی. 607-2 خلاصه فصل. 62فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق1-3 مقدمه 652-3 روش تحقیق. 653-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 664-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق: 675-3 متغیرهای مدل. 686-3 قلمرو تحقیق. 727-3 روش های جمع اوری اطلاعات.. 738-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. 731-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 739-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 78فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها1-4 مقدمه‏ 812-4  شاخص های توصیفی متغیرها 813-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 844-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 845- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 851-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 852-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 903-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 974-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 995-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم 1016-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم 102فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات1-5 مقدمه 1082-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 1091-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 1092-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 1093-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 1104-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 1115-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم 1116-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم 1123-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 1124-5 پیشنهادها 1131-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 1132-4-5 پیشنهادهاییبرای پژوهش های آتی. 1135-5 محدودیت های تحقیق. 114پیوست هاجدول مربوط به صنایع و نام شركت های نمونه آماری. 116منابع و ماخذمنابع فارسی: 121منابع لاتین: 122منابع اینترنتی: 125چکیده انگلیسی: 126  جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود 11جدول( 1-2 )عوامل موثر بر ضریب واکنش سود 25جدول( 2-2) ضرایب شاخص Z آلتمن. 49جدول( 3-2 )طبقه بندی شرکتها توسط کریستین و رای. 56جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 82جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S)) برای متغیر وابسته (بازده غیر عادی انباشته) تحقیق  85جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو سود غیر منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غیر عادی(CAR) 86جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره 87جدول (5-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره 88جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 91جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 92جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون  برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 93جدول( 9-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی  تاثیر ورود متغیر ریسک عدم پرداخت بر ضرایب آماری فرضیه یک... 95جدول (10-4) خلاصه نتایج حاصل از فرضیه شماره 2. 96جدول (11-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 3. 98جدول (12-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 4. 100  جدول (13-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5. 101جدول (14-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5. 103جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل. 104جدول(16-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 105   نمودار (1-2 ) همبستگی کاملاً منفی. 35نمودار (2-2) همبستگی کاملاً مثبت.. 35نمودار (3-2 ) همبستگی صفر و عدم همبستگی. 36نمودار (4-2 ) انواع ریسک... 44نمودار (1-3) مدل تحلیلی تحقیق. 67نمودار (1-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره 89نمودار (2-4) خط و معادله رگرسیون. 90 
مقدمه:در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.اگرچه افراد و گروه های مختلف ، انگیزه های متفاوتی برای تهیه و ارائه اطلاعات  دارند، با این حال، چنانچه اطلاعات خبرهای بد باشد ، توجیه لازم برای پنهان کردن و عدم افشای آن وجود خواهد داشت، البته  پنهان نگاه داشتن خبرهای بدی که آگاهی نسبی قبلی در مورد آن وجود دارد ، تا حد زیادی بعید به نظر می رسد. پنهان کردن و اختفای اطلاعات سبب می شود تا ارزش خاص اطلاعات افزایش یابد. با تاکید بر ادعای وجود بازندگان بسیار و برندگان اندک در بازار ، می توان علت اصلی اقدامات  بازیگران عرصه بازار برای کاهش پنهان کاری و اختفای اطلاعات را درک کرد، اقداماتی که از طریق ایجاد تقاضا برای انتشار عمومی اطلاعات ، معنی دار می شود و ابزاری موثر برای کاهش توزیع مخاطرات سرمایه گذاران در بازار است. ازجمله  اخبار خوب و بد در بازار می توان به اخبار مربوط به وضعیت مالی ، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود اشاره کرد. از این رو برای شناخت و توضیح علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سود[1]مطرح گردید .طی تحقیقات مختلف رابطه بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا ریسک عدم پرداختکه یکی از مهمترین ریسک هایی است که در مورد شرکت ها وجود دارد تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد یا خیر؟ بنابر این  رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی سودمندی محتوای اطلاعاتی سود از طریق آزمون تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر غیر منتظره با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت می باشد. 
فصل اولكلیات تحقیق1-1 مقدمهگزارشگری مالی یکی از مهمترین فراورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات ، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی تهیه و ارائه می شود، سود خالص است که کاربرد های متفاوتی دارد. معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و بلاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می آید.مدیران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اهد. مدیران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی ، درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات هستند ودرک صحیح محتوای اطلاعاتی سود ، یک بخش اساسی از این رویه است. انتشار اخبار خوب در مورد سود شرکتها و به طور کلی در مورد وضعیت شرکت ها به طور قابل ملاحظه ای بر قیمت سهام اثر می گذارد و بعید است که حساسیت و وسواس بازار ، نسبت به ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود ، کاهش یابد. حسابداری برای سرمایه گذاران ، جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق بهادار ، مفید و سودمند است.اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی[2] نداشت هیچ گونه بازنگری در پیش بینی ها در اثر دریافت آنها به وجود نمی آمد و باعث تصمیمات خرید و فروش نمی شد و بدون تصمیمات خرید و فروش هیچگونه  تغییری درحجم معاملات و قیمت ها وجود نداشت. اطلاعاتی سودمند هستند که باعث تغییر در  عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند.به علاوه ، میزان و درجه مفید بودن اطلاعات، می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و یا قیمت به دنبال انتشار اطلاعات ، اندازه گیری شود. این معادل سازی سودمندی محتوای اطلاعات ، منظر اطلاعاتی سودمندی تصمیم نامیده می شود.منظر اطلاعاتی توسط اکثر هیات های تدوین استاندارد پذیرفته شده است. دیدگاه این منظر این است که سرمایه گذاران خواهان پیش بینی بازدهی آینده سهام توسط خودشان هستند ( به جای اینکه حسابداران برای آنها این کار را بر اساس شرایط ایده آل انجام دهند) و از این منظر ، سرمایه گذاران حریصانه همه اطلاعات سودمند را می بلعند. همان طور که اشاره شد اکثر تحقیقات تجربی بر سودمندی حد اقل برخی از اطلاعات حسابداری دلالت داشته اند. علاوه بر این ، رویکرد اطلاعاتی بیان می کند که تحقیقات تجربی می تواند راهنمایی برای حسابداران جهت تعیین اطلاعات سودمند ( از طریق تعیین میزان واکنش بازار) باشد.منظر اطلاعاتی ، سودمندی تصمیم یک رویکرد گزارشگری مالی است  که مسئولیت فردی برای پیش بینی آینده عملیاتی شرکت و تمرکز بر تامین اطلاعات سودمند برای این هدف را مورد توجه قرار می دهد. این رویکرد فرض می کند که بازار اوراق بهادار کارا، به هر نوع اطلاعات سودمند از هر منبع اطلاعاتی ، که شامل صورت های مالی نیزهست، واکنش نشان می دهد. البته زمانی که سودمندی را با حد و اندازه تغییر قیمت اوراق معادل می سازیم باید مراقب باشیم. حسابداران بهتر است که تصمیمات خود را در خصوص محتوای صورت های مالی  را بر اساس واکنش بازار به آن قرار دهند. اما این موضوع لزوما بدین معنی نیست که جامعه هم برایش بهتر باشد. اطلاعات یک کالای بسیار پیچیده است و ارزش های خصوصی و عمومی(اجتماعی) آن، یکسان نیست. یکی از علل آن هزینه اطلاعات است. زیرا استفاده کنندگان از صورت های مالی ، به طور مستقیم  هزینه آن را نمی پردازند. بنابر این آنها ممکن است اطلاعاتی را سودمند بیابند، که به جای افزایش سودمندی جامعه، هزینه بیشتری را بر جامعه تحمیل نماید.در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.  
2-1 بیان مسئلهدر دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش، نیازمند اتخاذ تصمیمات بهینه می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.از آنجا که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار همگان قرار نمی گیرد بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعاتی[3] ایجاد می گردد.عدم تقارن اطلاعاتی وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متاثر از برآوردها و روشهای حسابداری است. بدین لحاظ امکان دستکاری یا مدیریت سود وجود دارد. انگیزه مدیریت از دستکاری سود نیل به اهداف خویش است که نه تنها الزاما با اهداف شرکت و سهامداران همسو نمی باشد بلکه در اکثر موارد با آن در تضاد است.تحلیلگران اوراق بهادار ، مدیران شرکتها ، سرمایه گذاران  و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند بیشترین توجه خود را به رقم 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
40y.ir