تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالبعنوان صفحهچكیده: 1
فصل اول:کلیات1-2- بیان مسئله 41-3-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 61-4- سوال‌های اصلی تحقیق 71-5- سوال‌های فرعی تحقیق 71-6- هدف از انجام تحقیق 71-6-1- هدف کلی 71-6-2- هدف اجرایی فوق به اهداف جزئی زیر قابل تقسیم می‌باشد 81-6-3- اهداف كاربردی 81-7- فرضیه‏های تحقیق 81-9- قلمرو تحقیق 91-10-روش‌شناسی تحقیق 101-11- جامعه آماری 111-12- روش گردآوری اطلاعات 111-13- روش تجزیه و تحلیل آماری 111-14- سازمان تحقیق 121-15-تعاریف اصطلاحات بكار برده شده(مفهومی) 121-15-1- مدیریت زنجیره‌ تأمین 121-15-2- زنجیره تامین 131-15-3- لجستیك 131-15-4- کیفیت 131-15-5- نام و نشان تجاری 131-15-6 قیمت 131-15-7 كاربران 14فهرست مطالبعنوان صفحه1-16- مدل مفهومی تحقیق 15
فصل دوم: ادبیات تحقیق2-1- زنجیره‌ تأمین 172-1-1- مقدمه 172-1-2-تأمین 182-1-3- مدیریت تأمین 182-1-4- تعاریف زنجیره‌تأمین 182-1-5- مدیریت زنجیره‌تأمین 192-1-6- تعریف مدیریت زنجیره‌ تأمین 202-1-7- تاریخچه مدیریت زنجیره‌ تأمین 212-1-8- دسته بندی زنجیرههای تأمین 222-1-9- هدف زنجیره‌تأمین 242-1-10- فرآیندهای مدیریت زنجیره‌ تأمین 252-1-11- فرآیند های اصلی مدیریت زنجیره‌ تأمین 262-1-12- زنجیره ارزش 282-1-13- نگرش سیستمی زنجیره ارزش 292-1-14- زنجیره ارزش وزارت نفت 302-1-2-فرایند توزیع 302-1-3- مقدمه ای بر مدیریت توزیع فیزیکی 312-1-4- آمیخته مدیریت توزیع فیزیكی 312-1-5- مفاهیم اصلی مدیریت توزیع فیزیكی یا آمیخته آن عبارتند از: 322-1-5-1- پردازش سفارشات 322-1-5-2- موجودی 332-1-5-3- انبارداری 332-1-5-4- حمل و نقل 34فهرست مطالبعنوان صفحه2-1-6-مفهوم لجستیك کالا 342-2- معیارهای كلیدی در ارزیابی 362-2-1- مقدمه 362-2-2-معیارهای كلیدی در ارزیابی تأمین كنندگان براساس ادبیات و پیشینه آن 372-2-3- عوامل كلیدی تشكیل دهندة فرآیند ارزیابی تأمین كنندگان 402-2-3-1-تأمین كنندگان 402-2-3-2- ارزیابان 402-2-3-3- معیارهای ارزیابی 412-2-4- تفسیر معیارهای مورد پژوهش 412-2-4-1-بعد مسافت(حمل و نقل) 412-2-4-2- افزایش حسن شهرت 442-2-4-3- توان و دانش فنی تأمین کننده ( باتوجه به سوابق و عملكرد قبلی ) 462-2-4-4-سابقه تأمین کننده 462-2-4-5- استانداردها و گواهی کیفیت 472-2-4-6- ارزیابی توان مالی تأمین كنندگان 482-2-5- فرآیند اداره تداركات مجتمع گاز پارس جنوبی 512-2-6- ساختار خرید 532-2-6-1- استعلام گیری 532-2-6-2- ارزیابی فنی 542-2-6-3- ارزیابی مالی 542-2-6-4- صدور سفارش خرید 542-2-6-5- قطعی شدن سفارش خرید 542-2-6-6- رسید كالا 552-2-6-7-تسویه حساب مالی 552-2-7-ارزیابی تأمین كننده یا عرضه كننده 552-2-7-1-فرآیند ارزیابی و انتخاب عرضه كننده/ تأمین كننده 55فهرست مطالبعنوان صفحه2-2-7-2-سیاست خرید و روشهای دریافت قیمت 562-2-7-3-شناسایی و تعیین منابع معتبر و فعال در زمینه تهیه كالای موردنظر 572-2-7-4-اخذ استعلام 572-2-7-5-دریافت پیشنهادات / بازگشایی پاكات 572-2-8-اهمیت انتخاب عرضه كننده 582-2-9- وظایف مأمور خرید 592-2-9-1- مشخص كردن نوع تقاضا 592-2-9-2- تهیه لیست مجوز مناقصه 592-2-9-3- ارسال استعلام 592-2-9-4- دریافت پاكات پیشنهاد 592-2-9-5-رفع ابهام (در صورت وجود) 602-2-9-6- تهیه لیست مقایسه قیمت‌ها 602-2-9-7- ارسال تلكس 602-2-9-8- ارسال سفارش كتبی 602-3- مدل های بكار گرفته شده 612-3-1- مقدمه 612-3-2-فرآیند تصمیم‌گیری را می‌توان شامل مراحل شش گانة زیر دانست 612-3-3-روشهای ارزیابی تأمین کنندگان 622-3-4-تصمیم گیری چند معیاره 632-3-5- تبدیل شاخص های كیفی به كمی 632-3-6-مدل انتخاب چند معیاره 642-3-7-فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 652-3-8- فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی 662-3-9-مراحل مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 662-3-10-سازگاری در قضاوت‎ها 692-3-11-الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری 70فهرست مطالبعنوان صفحه2-3-12-دلایل انتخاب مدل سلسله مراتبی 702-3-13-استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم‎گیری گروهی 712-3-14-چارچوب نظری و سابقة تحقیقات انجام گرفته مربوط 732-3-14-1- پژوهش‌های مرتب داخلی 732-3-14-2-پژوهش‌های خارجی 75
فصل سوم:روش تحقیق3-2- روش تحقیق 773-3-شیوه جمع آوری اطلاعات 783-3-1-روایی 793-3-2-پایایی 803-4- آزمون آلفای كرونباخ 803-5- آشنایی با جامعه آماری 813-6-متغیرهای تحقیق 823-7-روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها 823-8-مدل مفهومی تحقیق 833-9-مدل آماری تحقیق: 84
فصل چهارم:نتایج4-1- مقدمه 864-1-1- محاسبه حجم نمونه: 874-2-1- به ترتیب نمودار(4-1) میزان فراوانی و نمودار(4-2) درصد فراوانی پاسخ دهندگان را نشان خواهد داد. 884-2-2- در نمودارهای(4-3) و(4-4) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سطح تحصیلات نشان خواهد داد. 89
فهرست مطالبعنوان صفحه4-2-3- در نمودارهای(4-5) و(4- 6) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سن نشان خواهد داد. 904-2-4. در نمودارهای(4-7) و(4-8) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سابقه كار نشان خواهد داد. 914-2-5. در نمودارهای(4-9) و (4-10) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ جنسیت پاسخ دهندگان نشان خواهد داد. 924-3. بررسی ترجیحات پاسخ دهندگان در مقایسه های زوجی 924-3-1. در نمودار های (4-11) و (4-12) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل" توان و دانش فنی"و"سابقه" نشان داده شده است. 934-3-2. در نمودار های (4-13) و (4-14) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل" توان و دانش فنی"و" شهرت" نشان داده شده است. 944-3-3. در نمودار های (4-15) و (4-16) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل"توان و دانش فنی"و" استانداردهای كیفیت" را نشان داده شده است. 954-3-4. در نمودار های (4-17) و(4-18) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل" توان و دانش فنی" و " توان مالی " تامین كننده نشان داده شده است. 954-3-5. در نمودار های (4-19) و (4-20) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل" توان و دانش فنی" و " بعد مسافت " تامین كننده نشان داده شده است. 964-3-6. در نمودار های (4-21) و (4-22) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل" سابقه" و " شهرت" تامین كننده نشان داده شده است. 974-3-7. در نمودار های (4-23) و (4-24) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل" سابقه" و " استانداردهای كیفیت" را نشان داده شده است. 984-3-8. در نمودار های (4-25) و (4-26) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل" سابقه" و " توان مالی" را نشان داده شده است. 994-3-9. در نمودار های (4-27) و (4-28) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل" سابقه" و " بعد مسافت" را نشان داده شده است. 100
فهرست مطالبعنوان صفحه4-3-10. در نمودار های (4-29) و (4-30) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل" شهرت" و " استانداردهای كیفیت" را نشان داده شده است. 1014-3-11. در نمودار های (4-31) و (4-32) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل" شهرت" و " توان مالی" را نشان داده شده است. 1024-3-12. در نمودار های (4-33) و (4-34) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل" شهرت" و " بعد مسافت " را نشان داده شده است. 1034-3-13. در نمودار های (4-35) و (4-36) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل" استاندادهای كیفیت" و " توان مالی " را نشان داده شده است. 1044-3-14. در نمودار های (4-37) و (4-38) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل" استاندادهای كیفیت" و " بعد مسافت " را نشان داده شده است. 1054-3-15. در نمودار های (4-39) و (4-40) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل"توان مالی" و " بعد مسافت " را نشان داده شده است. 1064-4. اولویت بندی عوامل با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی: 1064-6- تشكیل جدول مقایسات زوجی نسبت به هر معیار (آلترناتیوها) 109
فصل پنجم:نتیجه گیری5-1- مقدمه 1155-2- بحث و نتیجه گیری 1155-3- مشكلات و تنگناهای تحقیق 1205-4-پیشنهادات برای تحقیقات آتی 121پیوست 129
منابع و ماخذمنابع فارسی: 124منابع غیر فارسی: 127چگیده انگلیسی 148فهرست جداولعنوان صفحهجدول (2-1): معیارهای بدست آمده در پژوهش دیكسون. 38جدول (2-2): معیارهایی كه از طریق مصاحبه با جامعه آماری بدست آمده است. 39جدول(2-3) : ضریب جریمه دیرکرد 44جدول (2-4): ارزش گذاری شاخص‎ها نسبت به هم 67جدول(2-5): مقایسات زوجی آلترناتیوها نسبت به هر معیار 68جدول(2-6): مقدار شاخص تصادفی در محاسبه نرخ ناسازگاری(آذر،1380، 52) 70جدول(4-2): روش محاسبه میانگین هندسی از طریق تخصیص امتیازات و ماتریس مقایسه زوجی 109جدول(4-3): ماتریس مقایسه زوجی معیارهای انتخاب تامین كننده AHP 110جدول(4-4): اولویت بندی معیارها 111جدول(4-5): محاسبه بردار ناسازگاری(CV) و نرخ ناسازگاری(IR) 111جدول(4-6) : جدول شاخص ناسازگاری تصادفی 111جدول(4-7): گام سوم و چهارم در اجرای تحلیل سلسله مراتبی 113جدول(4-8): ماتریس محاسبه میانگین هر شاخص برای هر گزین 113جدول(4-9): نتایج حاصل از ضرب اوزان شاخص ها در گزینه های در نظر گرفته شده 113
فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار(2-1): زنجیره‌ تأمین تداركات 19نمودار(2-2): عوامل تولید 23نمودار(2-3): نمونه ای از یك زنجیره تأمین خطی 23نمودار(2-4): مدل زنجیره‌ تأمین شماتیك 24نمودار(2-5): اهداف زنجیره‌ تأمین ناب 25نمودار(2-6): مدل زنجیره ارزش پورتر 29نمودار (2-7): نگرش سیستمی زنجیره‌ تأمین 29نمودار(2-8): نمودار زنجیره ارزش وزارت نفت(رادمنشة52،1385) 30نمودار(2-9): سیستم كلان لجستیك(بردستانی ، 1387،204) 36نمودار (2-10): دسته بندی عمومی ریسك در نمودار چیكن 50نمودار (2-12): فرآیند ارزیابی و انتخاب عرضه كننده/ تأمین كننده 56نمودار(2-13): مراحل ارزیابی و انتـخاب عرضـه كننده 58نمودار (2-14): مراحل مختلف فرآیند تصمیم‌گیری 62نمودار(2-15): فرایند تحلیل سلسله مراتبی 66نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق 83نمودار(3-2): مدل آماری تحقیق 84نمودار(4-1): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت(سطح سازمانی) 88نمودار(4-2): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت (سطح سازمانی) 88نمودار(4-3): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات 89نمودار(4-4): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات 89نمودار(4-5): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سن 90نمودار(4-6): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سن 90نمودار(4-8): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سـابقه كـار 91نمودار(4-9): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت 92نمودار(4-10): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت 92نمودار(4-11): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل"توان و دانش فنی"و"سابقه" 93فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار(4-12): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل"توان و دانش فنی"و"سابقه" 93نمودار(4-13): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل" توان و دانش فنی" و" شهرت" 94نمودار(4-14): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل"توان و دانش فنی"و"شهرت" 94نمودار(4-15): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل"توان و دانش فنی" و"استانداردهای كیفیت" 95نمودار(4-16):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل"توان و دانش فنی استانداردهای كیفیت 95نمودار (4-17): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل"توان و دانش فنی" و " توان مالی" 95نمودار (4-18): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل"توان و دانش فنی" و " توان مالی " 96نمودار (4-19): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل" توان و دانش فنی" و " بعد مسافت " 96نمودار (4-20): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل"توان و دانش فنی" و بعد مسافت 97نمودار (4-21): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل" سابقه " و " شهرت " 97نمودار (4-22): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل" سابقه " و " شهرت " 97نمودار (4-23): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل " سابقه " و " استانداردهای كیفیت " 98نمودار(4-24):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل" سابقه" و " استانداردهای كیفیت " 98نمودار (4-25): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل " سابقه " و " توان مالی " 99نمودار (4-26): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل " سابقه " و " توان مالی " 99نمودار (4-27): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل " سابقه " و " بعد مسافت " 100نمودار (4-28): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل " سابقه " و " بعد مسافت " 100نمودار (4-29): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل " شهرت " و " استانداردهای كیفیت " 101نمودار(4-30):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل" شهرت" و" استانداردهای كیفیت " 101نمودار (4-31): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل " شهرت" و " توان مالی" 102نمودار (4-32): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل " شهرت" و " توان مالی" 102نمودار (4-33): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل " شهرت" و " بعد مسافت" 103نمودار (4-34): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل " شهرت" و " بعد مسافت" 103نمودار (4-35): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل " استاندادهای كیفیت" و " توان مالی " 104نمودار(4-36):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل" استاندادهای كیفیت" و" توان مالی" 104نمودار (4-37): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل " استاندادهای كیفیت" و " بعد مسافت " 105فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار(4-38):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل"استاندادهای كیفیت" و بعد مسافت 105نمودار (4-39): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل " توان مالی" و " بعد مسافت " 106نمودار (4-40): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل " توان مالی" و " بعد مسافت " 106نمودار(4-41) : درخت سلسله مراتبی در تكنیك AHP 108نمودار (4-42): نتایج حاصل از اولویت بندی معیارها از وزن كم به زیاد 112نمودار(5-1): ترتیب اولویت معیارها 118نمودار(5-2): مقایسه درصد تاثیر معیارها 119نمودار(5-3): مقایسه تغییرات معیارها(تحلیل فاصله ای) 119چكیده:در این تحقیق به شناسایی و تعیین معیارهای مناسب برای انتخاب تامین كنندگان كالاهای صنعتی و پالایشگاهی و اولویت‌بندی آنها پرداخته ایم. نتایج نشان دادند كه شش عامل توان و دانش فنی، شهرت، استانداردها و گواهی كیفیت، بعد مسافت، سابقه و توان مالی، بیشترین اهمیت را در بین عناصر شركت كننده در امر خرید، در شركت مجتمع گاز پارس جنوبی دارند، و پانزده عامل فرعی تر نزد كارشناسان خرید و متقاضیان كالا ، در مجتمع گاز پارس جنوبی از اهمیت نسبتاً بالایی برخوردارند.نتایج دیگر این تحقیق نشان داد كه عوامل كیفیت، توان فنی، سابقه، توان مالی، شهرت، بعد مسافت به ترتیب از بیشترین اهمیت در نزد تصمیم گیرندگان خرید را برخوردار هستند. برای انتخاب نمونه، در یك پیمایش جامعه هدف، گروهی ایده آل از افراد است كه از دانش و نقطه نظرات موثر و مرتبط با محتوای پیمایش برخوردار باشند. لذا جامعه تحقیق، تصمیم گیرندگان در امر خرید و كسانی كه نظرشان در امر خرید تاثیر گذار است می باشد. ما در این پژوهش بدنبال دریافت نظر خبرگان ، متخصصان و تاثیر گذاران امر خرید و كسانی كه صاحب تجربه های عملی در خرید و انتخاب تامین كننده هستند، بوده ایم. بنابراین تعداد افرادی كه در این زمینه صاحب تجربه عملی و یا تخصصی باشند، حائز اهمیت بود، پس از بررسی های بعمل آمده مشخص شد كه تعداد183نفر در قسمت های مختلف جامعه مورد بررسی بیشتر در امر خرید تاثیر گزار هستند. لذا از طریق نمونه گیری طبقه ای ساده، نمونه گیری انجام پذیرفت. كه در نهایت نمونه تحقیق در این پژوهش شامل 83 نفر از كارمندان مجتمع گاز پارس جنوبی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از روش پرسشنامه استفاده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهایExpert Choice, Spss استفاده شده است.
فصل اول:کلیات1-1- مقدمهامروزه تعداد قطعات محصولات مدرن صنعتی به قدری زیاد شده كه مسئله تامین و مدیریت تامین كنندگان آنها به معضل بزرگی برای شركتهای تولیدكننده تبدیل شده است.در بازارهای جهانی امروزی، شركت ها واحدهایی با نامهای تجاری مجزا از هم نیستند كه بتوانند به صورت مستقل فعالیت كنند. بلكه درعوض بخش مهمی از یك زنجیره عرضه هستند. در این حالت موفقیت نهایی یك شركت بستگی به توانایی مدیریتی آن در انسجام بخشیدن و هماهنگی شبكه پیچیده ای از روابط تجاری میان اعضای زنجیره عرضه دارد(لمبرت و همکاران،2000،ص1-23) . در دهه اخیر، مدیریت وظیفه خرید در زنجیره عرضه چالشی برای بیشتر شركت ها بوده است. و نیاز به دستیابی به یك سطح رقابتی جهانی در زمینه عرضه به طور اساسی افزایش پیدا كرده است(کارپاک و همکاران،2001،ص1-21) .مدیریت زنجیره‌ تأمین از جمله مفاهیمی می باشد كه تحولات عظیمی را در كشورهای صنعتی در عرصه تولید سبب گردیده است(احمدی، 1384، 22). از دید كنسول مدیریت لجستیك كالا ضرورت مطالعه به روی مدیریت زنجیره‌ تأمین1 بسیار حائز اهمیت می باشد علی الخصوص كه كشورهایی چون ایران كه درحال صنعتی شدن هستند می باید توجه ویژه ای نسبت به این مسئله داشته باشند درهمین راستا مدیریت تداركات كالا (لجستیك ) بخشی از فرایند زنجیره‌ تأمین است.با توجه به موارد مذكور این پژوهش در زمینه امور بازرگانی و در بخش تداركات و امور كالای(مدیریت بازرگانی) شركت مجتمع پارس جنوبی، به منظور ارائه راهكار مناسب برای اولویت بندی معیارها و ارزیابی و انتخاب عقلایی تر به جای ارزیابی و انتخاب ذهنی می باشد. با شناسایی و اولویت بندی معیارهای مناسب تر در انتخاب تامین كنندگان، با استفاده از روش تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی كه از روش های تصمیم گیری چند شاخصه است صورت می گیرد. كارشناسان می توانند با نتایج حاصله از این روش به یك جمع بندی برای انتخاب تامین كننده مناسب برای شركت دست یابند و با انجام این بررسی و تحلیل نتایج و در نظر گرفتن ابعاد آن در شركت مورد بررسی جنبه عملیاتی(اجرایی)به خود خواهد گرفت.1-2- بیان مسئلهمدیریت امور خرید وتداركات از حوزه هایی است كه نسبت به حوزه های دیگر مدیریت كمتر به آن پرداخته شده است. تقاضای روبه رشد وتنوع مشتریان، پیشرفت های اخیر در زمینه تكنولوژی های ارتباطی وسیستمهای اطلاعاتی، رقابت درعرصه بین المللی و افزایش آگاهی از محیط, همه جزو عواملی هستند كه شركت ها را وادار كرده است كه به مدیریت زنجیره‌ تأمین تمركز كنند.واژه مدیریت زنجیره‌ تأمین قریب به بیست سال است كه مورد استفاده قرار می گیرد و به فعالیت های یكپارچه پروسه تامین مواد، تبدیل آنها به كالاهای واسطه و نهایی، توزیع كالا وتحویل آن به مشتریان نهایی اشاره دارد (هیزر؛رندر،2001،ص42) . مدیران از تحول در فناوری و زنجیره ه
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
40y.ir